Seminarium SIRTS

Dyrektywy kolejowe i Specyfikacje TSI 2019:
w Unii specyfikacje TSI dostosowano do IV pakietu; w Polsce trwa komplementarny proces wdrażania IV pakietu do prawa polskiego

Gdańsk, Amber Expo sala 1C, 23.09.2019

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już od czternastu lat w przeddzień targów TRAKO odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w seminarium „Dyrektywy kolejowe i Specyfikacje TSI 2019: w Unii specyfikacje TSI dostosowano do IV pakietu kolejowego; w Polsce trwa komplementarny proces wdrażania IV pakietu kolejowego”, które odbędzie się w dniu 23 września 2019r w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Obowiązujące Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla podsystemów strukturalnych w większości obowiązują od początku 2015 roku. Wyjątkiem jest specyfikacja TSI definiująca wymagania dla systemów ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R, która w dzienniku urzędowym UE opublikowana została w roku 2016. Obowiązujące specyfikacje są szeroko w Polsce wykorzystywane w projektach modernizacji linii kolejowych oraz przy zakupach i modernizacji taboru kolejowego. Równolegle cały czas trwają prace Agencji Kolejowej Unii Europejskiej realizowane w oparciu o Mandaty od Komisji Europejskiej zaaprobowane przez Państwa Członkowskie. Zmiany wprowadzone w specyfikacjach TSI w roku 2019 mają na celu po pierwsze poprawę spójności europejskiego systemu kolei poprzez doskonalenie tych specyfikacji a po drugie dostosowanie tych specyfikacji do przyjętego przez Parlament Europejski i wdrażanego obecnie do prawa krajowego Państw Członkowskich tzw. czwartego pakietu kolejowego. W związku z realizacją szeregu prac zarówno na liniach kolejowych jak i w taborze kolejowym oraz planami uruchamiania kolejnych projektów, dla których potwierdzenie zgodności z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności będzie jednym z istotnych warunków rozliczeń finansowych, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wypełniając swoje cele statutowe organizuje dla producentów systemów, urządzeń i pojazdów kolejowych oraz wykonawców modernizacji linii kolejowych seminarium „Dyrektywy kolejowe i Specyfikacje TSI 2019: w Unii specyfikacje TSI dostosowano do IV pakietu kolejowego; w Polsce trwa komplementarny proces wdrażania IV pakietu kolejowego”.

Program
Amber Expo sala 1C

Sesja I 13:00 – 15:00
 

 1. Podsystem „Infrastruktura” – Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności mające zastosowanie do linii i stacji kolejowych; Specyfikacja TSI INF 2019, w tym: wyzwania związane z deklaracjami zgodności WE dla składników i deklaracjami zgodności z typem dla budowli. Grzegorz Stencel, Instytut Kolejnictwa.
 2. Podsystem „Infrastruktura” – Specyfikacja TSI SRT 2019, w tym: wyzwania związane z bezpieczeństwem w długich tunelach kolejowych. Jolanta Radziszewska-Wolińska, Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
 3. Podsystem „Energia” – Specyfikacja TSI ENE 2019, w tym: wyzwania związane z gromadzeniem danych z pokładowych liczników energii trakcyjnej oraz wyzwania związane z oceną urządzeń będących własnością podmiotów zewnętrznych w stosunku do zarządcy infrastruktury udostępniającego linie kolejowe przewoźnikom kolejowym. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.

  15:00 – 15:30 przerwa
  Sesja II 15:30 – 18:00
   
 4. Podsystemy „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Sterowanie – urządzenia pokładowe”
  – Specyfikacja TSI CCS 2019, w tym wyzwania związane z oceną detekcji pociągów według wymagań europejskich oraz nowe wymagania dotyczące ponownej certyfikacji podsystemów, które już uzyskały zezwolenia na przekazanie do eksploatacji. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
 5. Wagony towarowe – Specyfikacja TSI WAG 2019, w tym: doprecyzowanie wymagań dla pojazdów, zasad eksploatacji i procedur utrzymania oraz europejska certyfikacja zestawów ze zmiennym
  rozstawem kół. Witold Groll, Instytut Kolejnictwa.
 6. Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie – Specyfikacja TSI LOC&PAS 2019, w tym zmiany i uzupełninia: wymagań dla systemów hamowania, zapisów dotyczących zjawisk aerodynamicznych oraz systemów automatycznej zmiany rozstawu kół; Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa.
 7. Specyfikacje TSI 2019 dla podsystemów strukturalnych i eksploatacyjnych oraz ich powiązanie ze wspólną metodą oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka CSM RA, w tym zmiana norm RAMS (niezawodność, dostępność, podatność utrzymaniowa, bezpieczeństwo). Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
Koszt udziału w warsztatach to 780 zł brutto (VAT ZW) dla firm nie zrzeszonych w SIRTS, 585 zł brutto dla członków wspierających SIRTS. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym do 15 września 2019r.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Hendler-Michalak Dyrektor Biura Zarządu SIRTS
Tel.kom.: 665 674 880, email: k.hendler@sirts.pl, karolina@hendler.pl

PROGRAM I FORMULARZ REJESTRACYJNY (PDF)